Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1827/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Opolu z 2012-10-19

Sygn. akt V U 1827/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2012 r.

Sąd Okręgowy w Opolu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Elżbieta Gużkowska-Łaczyn

Protokolant:

st.sekr.sądowy Ewa Długosz

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2012 r. w Opolu

sprawy J. R. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o wypłatę emerytury w zbiegu z wojskowa rentą inwalidzką

na skutek odwołania wnioskodawcy

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 11 stycznia 2011 roku

nr (...)

1.  oddala odwołanie

2.  zasądza od wnioskodawcy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. kwotę 60 /sześćdziesiąt/ złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na oryginale właściwy podpis

UZASADNIENIE

J. R. (1) odwołał się do Sądu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 11.01.2012 r. odmawiającej mu wypłaty emerytury przyznanej od dnia 7.04.2010 r. i od tej daty zawieszonej.

W odwołaniu podkreślał, że wojskowe świadczenie ma naliczone za okres służby wojskowej do roku 1983, natomiast prawo do emerytury pracowniczej wypracował po roku 1983 pozostając w zatrudnieniu przez 26 lat.

Uważa, że ma prawo do pobierania dwóch świadczeń: renty wojskowej i emerytury pracowniczej , a zawieszenie przez ZUS wypłaty emerytury jest bezpodstawne. Powołał się na uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2010 r. II UZP 10/09 rozstrzygającą spór o zbieg dwóch świadczeń.

Pozwany Oddział ZUS w O. wniósł o odrzucenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. W ocenie organu rentowego sprawa ma powagę rzeczy osądzonej co uzasadnia w myśl art. 199 kpc. odrzucenie odwołania.

Wnioskodawca nabył prawo od emerytury w trybie art. 29 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS lecz wypłata tej emerytury została zawieszona z uwagi na pobieranie renty wojskowej – co jest zgodne z art. 95 ust. 1 i 2 cyt. ustawy z 17.12.1995 r.

W piśmie procesowym z dnia 22.08.2012 r. J. R. zanegował stanowisko organu rentowego co do powagi rzeczy osądzonej bowiem żaden z orzekających w jego sprawie sądów nie rozstrzygnął kwestii zbiegu świadczeń do wypłaty.

Sąd ustalił, co następuje:

J. R. (1) ur. (...) – do 2.08.1983 r. był żołnierzem zawodowym nabywając w tymże roku prawo do renty wojskowej oraz emerytury wojskowej . Wypłacana jest mu renta jako świadczenie korzystniejsze od emerytury wojskowej. Po zwolnieniu z wojska J. R. (1) w styczniu 1984 r. podjął zatrudnienie w ramach stosunku pracy i z dniem 7.04.2010 r. decyzją Oddziału ZUS w O. z dnia 20.07.2010 r. nabył prawo do emerytury. Wypłatę tego świadczenia organ rentowy zawiesił wobec jego zbiegu z rentą wojskową wypłacaną jako świadczenie korzystniejsze .

Od decyzji z dnia 20.07.2010 r. J. R. odwołał się do Sądu kwestionując zasadność zawieszenia wypłaty emerytury pracowniczej. Podkreślał , że każdy okres ( służby wojskowej i zatrudnienia) został oddzielnie wypracowany i oba świadczenia winny być mu wypłacane. Nadesłał też przy tym odwołaniu uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2010 r. ( II UZP 10/09)

Wyrokiem z dnia 17.11.2010 r. VU (...) Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Opolu oddalił odwołanie wnioskodawcy , w zakresie wypłaty emerytury pracowniczej a wniosek o przyznanie prawa do wypłaty emerytury w zbiegu z rentą wojskową przekazał organowi rentowemu do wydania decyzji.

Apelacje wnioskodawcy od powyższego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił wyrokiem z dnia 5.04.2011 r. (...)

Skargę kasacyjną wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego – Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 8.05.2012 r. (...)oddalił.

Wykonując pkt. 2 wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 17.11.2010 r. organ rentowy wydał w dniu 11.01.2011 r. decyzję odmawiająca wnioskodawcy wypłaty emerytury pracowniczej w zbiegu z rentą wojskową, a za podstawę prawną tej odmowy wskazał art. 95 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS .

Ta decyzja została przez J. R. zaskarżona do Sądu i stanowi przedmiot niniejszej sprawy VU 1827/12.

Sporne jest czy wnioskodawca może pobierać w zbiegu równolegle 2 świadczenia tj. rentę wojskową i emeryturę pracowniczą.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd nie podzielił stanowiska organu rentowego , że w sprawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej skutkującej odrzuceniem odwołania z mocy art. 199 kpc.

Postepowanie sądowe w sprawie VU 1840/10 dotyczyło decyzji organu rentowego z dnia 20.07.2010 r. zawieszającej wnioskodawcy przyznaną tą decyzją emeryturę i sprowadzało się do oceny zasadności tego roszczeniu.

Przekazując punkt drugi tego wyroku do rozpoznania przez organ rentowy kwestii uprawnień wnioskodawcy do zbiegu emerytury pracowniczej z rentą wojskową Sąd Okręgowy w postepowaniu VU (...) nie oceniał i rozpoznawał tego zbiegu.

Wg. art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS ( Dz. U. z 2009 r. nr 153 poz. 1227 ze zm.) w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe , lub wybrane przez zainteresowanego ( ust. 1) a przepis ust. 1 stosuje się również , z uwzględnieniem art. 96 , w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób o których mowa w art. 2 ust. 2 z wyjątkiem przypadku gdy emerytura wojskowa lub policyjna została obliczona według zasad określonych w art. 15 a ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub w art. 15 a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej , Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin ( ust. 2)

Powoływany w cyt. przepisie art. 96 cyt. ustawy stanowi , że odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury z prawem do:

- renty inwalidy wojennego i wojskowego którego niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową

- renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscu o którym mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących oficerami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 371 ze zm.)

- renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy , wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub chorobą zawodową.

Niezależne od cyt. przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS również cyt. ustawa z 10.12.1993 r. dotycząca zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych reguluje w art. 7 kwestię zbiegu prawa do emerytury lub renty albo do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia przewidzianego w odrębnych przepisach stanowiąc , że wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną , jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W oparciu o w/w ustawę z dnia 10.12.1992 r. wnioskodawca nabył prawo do emerytury wojskowej , jak i renty wojskowej , pobierając rentę wojskową jako świadczenie korzystniejsze.

Mając powyższe uprawnienia wypracował również – przez 26 lat pracy – uprawnienia do emerytury pracowniczej potwierdzone decyzją Oddział ZUS w O. z dnia 20.07.2010 r.

Wnioskodawca chce pobierać oba świadczenia równolegle – a więc żąda wypłaty renty wojskowej wraz z wypłatą emerytury pracowniczej – czyli wypłaty obu świadczeń w zbiegu . Stanowiska Sąd Okręgowego , Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego przedstawione w wydanych w sprawie wnioskodawcy w/w orzeczeniach nie przekonały go.

Uważa , że pozytywne rozstrzygnięcie jego roszczenia zawiera uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17.02.2010 r. ( II UZP 10/09) , którą pomijały , i nie uwzględniały orzekające w jego sprawie sądy.

Jak wykazuje analiza akt sprawy i uzasadnienia wydanych wyroków w sprawie wypłaty emerytury pracowniczej wnioskodawcy – wykazywano mu trzykrotnie, że uchwała SN z 17.02.2010 r. nie ma zastosowanie w jego sprawie , gdyż dotyczy nabycia przez żołnierza zawodowego prawa do emerytury z ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wnioskodawca zdaje się nie rozróżniać pojęcia nabycia prawa do emerytury z pojęciem wypłaty emerytury.

Prawo do emerytury pracowniczej wnioskodawca ma przyznane . Wypłata tej emerytury nie może być jednak dokonana skoro wypłacana jest renta wojskowa jako świadczenie korzystniejsze . W świetle przytoczonych wyżej przepisów , a więc art. 95 i 96 cyt. ustawy z dnia 17.12.1998 r. i art. 7 cyt. ustawy z dnia 10.12.1993 r. nie ma podstaw do wypłaty obu świadczeń w zbiegu.

W obowiązującym stanie prawnym można pobierać tylko jedno świadczenie z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Przytoczone w odwołaniu argumenty o odrębnym wypracowaniu każdego świadczenia tj. 15 latami służby wojskowej i 26 latami zatrudnienia pracowniczego oraz opłacaniem składek nie są istotne dla sprawy zbiegu wypłaty świadczeń . Wypracowane prawo do świadczeń jest potwierdzone stosowną decyzją organu rentowego ale nie oznacza możliwości wypłaty tych świadczeń w zbiegu.

Zaskarżona decyzja nie uchybia cyt. przepisom i dlatego na mocy art. 477 14 § 1 kpc Sąd orzekł jak w sentencji.

Orzeczeni o kosztach zastępstwa procesowego wynika z art. 98 kpc w związku z § 11 ust. 2 rozp. M S dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ... ( Dz. U. nr 103 poz. 1349 ze zm.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Szostak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Gużkowska-Łaczyn
Data wytworzenia informacji: