Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V U 1176/19 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Opolu z 2019-12-09

V U 1176/19

UZASADNIENIE

[Protokolant Komarnicka Mirosława 00:00:22.368]

Ogłoszenie wyroku do sprawy pani L. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. o ubezpieczenie społeczne, pani L. K. bardzo Panią proszę.

[K 00:00:30.816]

Pani L. K. 102?

[Protokolant Komarnicka Mirosława 00:00:31.712]

Tak.


[Wnioskodawca K. L. 00:00:39.308]

Dzień dobry.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:00:39.820]

Dzień dobry. My, aha, zapiszmy: W tym miejscu przewodniczący poinformował obecnych o tym, że przebieg rozprawy jest rejestrowany w formie elektronicznej. Po wywołaniu sprawy stawili się: wnioskodawczyni osobiście, pełnomocnik procesowy wnioskodawczyni nieobecny, zawiadomiony prawidłowo, za (...) Oddział w O. nikt, zawiadomiony prawidłowo. Przewodniczący ogłosił wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Opolu, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2019 r. na rozprawie sprawy z wniosku L. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o ubezpieczenie społeczne przy udziale zainteresowanego K. K. (1) na skutek odwołania wnioskodawczyni od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w O. z dnia 5 kwietnia 2019 r., numer (...)-2 - (...)/UO, w pkt. 1 zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, że wnioskodawczyni L. K., jako pracownik u płatnika składek K. K. (1) podlegała obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., w pkt. 2 zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. na rzecz wnioskodawczyni L. K. kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Proszę usiąść. Na podstawie art. 31 § 1 (1) k.p.c. przewodniczący wygłosił uzasadnienie wyroku. Będzie wygłoszone uzasadnienie niniejszego wyroku. Wnioskodawczyni L. K. w dniu 5 maja 2019 r., data nadania w Urzędzie Pocztowym K. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. Inspektorat w B. dnia 5 kwietnia 2019 r., numer (...), którą to decyzją organ rentowy orzekł, że jako pracownik u płatnika składek K. K. (1) nie podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. W uzasadnieniu odwołania zaskarżonej decyzji wnioskodawczyni zarzuciła sprzeczność istotnych ustaleń organu rentowego z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego polegającą na stwierdzeniu, że umowa o pracę pomiędzy L. K., a K. K. (1) została zawarta dla pozoru i z tego względu jest nieważna, gdy tymczasem zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci pisemnej umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy, zaświadczenia o przebyciu szkolenia wstępnego BHP, list obecności pracownika za okres od miesiąca stycznia 2018 r. do miesiąca lipca 2018 r., informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, obwieszczenia w zakresie czasu pracy, oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcjami BHP na zajmowanym stanowisku, informacji dotyczącej rozkładu czasu pracy, oświadczeń 10 świadków w tym 2 innych pracowników firmy, (...) (...) oraz osób postronnych, a także w postaci dokumentacji księgowej wykazującej przychód za okres roku 2018 w sposób bezsprzeczny wskazują na to, że L. K. świadczyła pracę w okresie od miesiąca stycznia 2018 r. do końca miesiąca lipca 2018 r. na rzecz firmy (...) (...), a zawarta przez nią umowa o pracę nie była pozorna. Mając na względzie powyższe okoliczności wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie, że L. K., jako pracownik u płatnika składek K. K. (1) podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., a ponadto o zasądzenie od organu rentowego na rzecz wnioskodawczyni kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego. W odpowiedzi na odwołanie z dnia 10 czerwca 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. wniósł o oddalenie odwołania oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm podnosząc, że okoliczności i dowody zebrane przez organ rentowy i przedstawione przez zainteresowanego wytworzone zostały na potrzeby niniejszego postępowania i mają jedynie uwiarygodniać rzekomy fakt wykonywania pracy przez wnioskodawczynię, dostatecznej oceny dokumentacji przedłożonej organowi rentowemu konieczne jest jednak dokonanie analizy na oryginałach dokumentacji okazanej przez zainteresowanego, a w szczególności czy dokumentacja ta rzeczywiście powstała na przestrzeni kilku miesięcy w okresie styczeń-lipiec 2018, czy też w jednym czasie, żadnej wartości dowodowej zdaniem organu rentowego nie przedstawiają także oświadczenia przedłożone przez zainteresowanego, w których różne osoby oświadczały się na okoliczności tego, że widziały wnioskodawczynię w pracy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. nie znalazł również w wypowiedziach obu stron jakiejkolwiek celowości w zatrudnieniu wnioskodawczyni przez zainteresowanego, poza umożliwieniem jej uzyskania świadczeń. Zdaniem organu rentowego niezwykle naiwne w tym kontekście są wyjaśnienia zawarte w odwołaniu, gdyż stwierdza się, że do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych wystarczające jest świadczenie pracy przez 6 miesięcy, a wnioskodawczyni zatrudniona była przez okres 7 miesięcy, tak, jakby ten miesiąc faktycznie diametralnie mógł zmienić ocenę celowości i rzeczywistości przyczyn sporządzenia dokumentacji zgromadzonej przez organ rentowy, jest to istotne tym bardziej, iż ani przed ani po tym okresie po wnioskodawczyni nikt nie został zatrudniony w tym miejscu, w tym charakterze. Organ rentowy zaznaczył, że sam fakt pojawiania się wnioskodawczyni w miejscu prowadzenia działalności przez zainteresowanego nie może świadczyć o tym, że umowa o pracę z dnia 29 grudnia 2017 r. była rzeczywiście wykonywana, nie można także tracić z oczu faktu, że nawet wykonywanie pewnych czynności, pomoc, może świadczyć o podejmowaniu działań, których rzeczywistym celem jest uwiarygodnienie pozornej umowy, taka też sytuacja miała miejsce w przypadku wnioskodawczyni i zainteresowanego. Analogicznie w judykaturze Sądów Powszechnych i Sądu Najwyższego rozróżnia się pracę na gospodarstwie rolnym od pomocy przy prowadzeniu takiego gospodarstwa, tak czynności realizowane przez wnioskodawczynię na rzecz zainteresowanego mogą być kwalifikowane, co najwyżej, jako pomoc przy prowadzeniu działalności, a nie, jako realizacja obowiązków wykonywanych w ramach pracowniczego zatrudnienia, zwłaszcza w sytuacji, gdy w tym samym czasie wnioskodawczyni niemal przez cały okres obowiązywania umowy o pracę, kontynuowała własną działalność gospodarczą. Sąd ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 5 kwietnia 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. Inspektorat w B. wydał decyzję, w której orzekł, że odwołująca się L. K. nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r., jako pracownik u płatnika składek K. K. (1), jako dowód należy powołać decyzją ZUS z dnia 5 kwietnia 2019 r., karta 95-99 akt ubezpieczeniowych. K. K. (1) prowadzi poza rolniczą działalność gospodarczą od dnia 1 marca 2001 r. pod firmą (...) (...)w O., przy ulicy (...), wedle wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej przeważającym przedmiotem jego działalności jest sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, jest to okoliczność bezsporna. Wnioskodawczyni L. K. w dniu zawarcia umowy o pracę z zainteresowanym była osobą prowadzącą poza rolniczą działalność gospodarczą od dnia 1 lutego 2006 r. o profilu identycznym z profilem działalności zainteresowanego K. K. (1). Wnioskodawczyni przed dniem 1 stycznia 2018 r. okresowo pomagała zainteresowanemu, a swoją działalność zakończyła z dniem 24 lipca 2018 r., wyrejestrowując ją w dniu 25 lipca 2018 r. Wnioskodawczyni począwszy od dnia 1 sierpnia 2018 r. zarejestrowała się, jako osoba bezrobotna, jest to okoliczności bezsporna. L. K. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. była zatrudniona u K. K. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) (...) W okresie zatrudnienia wykonywała pracę na stanowisku sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy za wynagrodzenie w kwocie 2.100 zł brutto, świadczyła pracę od godziny 8:00 do godziny 16:00. Wnioskodawczyni odbyła instruktaż stanowiskowy, w dniu 30 grudnia 2017 r. wnioskodawczyni L. K. uzyskała orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku sprzątaczki. Do zakresu jej obowiązków należało: utrzymywanie czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych pracowników, w punkcie obsługi klienta oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny, mycie podłóg, ścieranie kurzu, mycie urządzeń sanitarnych, utrzymywanie czystości i porządku na terenie zakładu, zamiatanie placu, dbałość o porządek i czystość ciągów komunikacyjnych, dbałość o powierzony sprzęt i urządzenia przeznaczone do sprzątania pomieszczeń, właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości, środków higienicznych po zakończeniu czynności sprzątania. Praca wnioskodawczyni polegała na zamiataniu ręcznym hali o wymiarach 6 na 5 metrów oraz sprzątaniu baraków dla pracowników, sprzątanie polegało również na zamiataniu placu, który jest wielkości około 20 metrów na 30 metrów, teren zakładu pracy to obszar około 400 metrów na 400 metrów, zakład pracy to 3 place, sprzątanie hali, baraków, placu, wykonywany jest jeden raz dziennie. Przed zatrudnieniem L. K. ani po jej zakończeniu nikt inny nie był zatrudniony w charakterze sprzątaczki. Przed styczniem 2018 r. i po lipcu 2018 r. obowiązki, które wykonywała L. K. wykonywał, któryś z pracowników, pracownicy sprzątali wtedy, gdy były przerwy umożliwiające w pracy wykonywanie dodatkowych obowiązków. Potrzeba zatrudnienia wnioskodawczyni na stanowisku sprzątaczki wynikała z większego ruchu w zakładzie pracy w okresie od stycznia 2018 r. do lipca 2018 r., sprzątanie odciągałoby pracowników od pracy. Powyższy okres był czasem, kiedy cena złomu była wysoka i nikt z pracowników nie był w stanie sprzątać, gdyż nie było na to czasu, zwrot ceny skupu złomu był wyższy o 30 do 40 procent, ponadto w tym okresie było dużo zleceń przywozu, wywozu, w tamtym czasie ruch w firmie był większy niż zwykle. Po miesiącu lipcu 2018 r. jeszcze przez miesiąc utrzymywała się cena później spadła o 20 zł na kilogramie, czyli o 200 zł na tonie, cena złomu to około 500 zł, a w okresie od stycznia do lipca 2018 r. wynosiła 700 zł. Lista obecności pracowników znajdowała się w biurze, od 2019 r. pracownicy podpisują listę obecności 2 razy dziennie, wcześniej podpisywano ją raz dziennie. W trakcie pracy wnioskodawczyni listę podpisywano albo po przyjściu do pracy albo w trakcie pracy, wnioskodawczyni również podpisywała listę płac, listę obecności. Świadek T. K. pracuje u K. K. (1), od 4, 5 lat, jako operator koparko ładowarki na złomowisku, jego praca polega na cięciu palnikiem większych elementów metalowych. Świadek D. B. u K. K. (1) pracuje od pół roku, to jest od marca, kwietnia obecnego roku. W okresie od stycznia do lipca 2018 r. przychodził do skupu złomu i sprzedawał złom. Świadek M. G. jest pracownikiem u K. K. (1) od lat 8, pracuje, jako kierowca, do jego zadań należy przywóz, wywóz złomu w większości prace zlecone. Świadek B. D. jest pracownikiem K. K. (1) od około 2 lat pracuje, jako kierowca. Świadek K. M. pracuje u K. K. (1) od 3 lat w charakterze operatora wózka widłowego, operatora palnika. Dowód: wyjaśnienia K. K. (1) z dnia 12 marca 2019 r., karta 11 akt ubezpieczeniowych, lista obecności karta 63-75 akt ubezpieczeniowych, karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP karta 77 akt ubezpieczeniowych, orzeczenie lekarskie z dnia 2 stycznia 2018 r. karta 79 akt ubezpieczeniowych, zakres czynności pracownika karta 81 akt ubezpieczeniowych, umowa o pracę z dnia 29 grudnia 2017 r. karta 85 akt ubezpieczeniowych, zeznania świadka K. M., e-protokół z dnia 25 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania świadka T. K., e-protokół z dnia 25 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania świadka D. B., e-protokół z dnia 25 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania świadka M. G., e-protokół z dnia 29 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania świadka D. Z., e-protokół z dnia 25 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania świadka B. D., e- protokół z dnia 29 października 2019 r. karta 46-49 akt sądowych, zeznania wnioskodawczyni L. K., e-protokół z dnia 29 grudnia 2019 r. W 2018 r. firma (...) zyskała przychody w wysokości 4.570.527 zł 36 gr, natomiast dochód wyniósł 64.221 zł 90 gr. W roku 2000..., 2017 uzyskano przychód w wysokości 3.237.880 zł 62 gr, księga przychodów i rozchodów, karta 17 akt ubezpieczeniowych, pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w N. z dnia 18 grudnia 2019 r., karta 87 akt ubezpieczeniowych. Z dniem 1 stycznia wnioskodawczyni została zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, wnioskodawczyni została zgłoszona z podstawą wymiaru w kwocie 2.100 zł w miesiącach styczeń, lipiec 2018, okoliczność bezsporna. Fakt zatrudnienia wnioskodawczyni potwierdził przesłuchiwany na rozprawie w dniu 29 listopada 2019 r. zainteresowany K. K. (1). Sąd zważył, co następuje. Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 963 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami. Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy podlegają one również obowiązkowo ubezpieczeniom chorobowym i wypadkowym. Zgodnie z treścią art. 83 § 1 k.c. nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Pozorność w rozumieniu art. 83 § 1 k.c. wyraża się w szczególności w zamiarze stworzenia okoliczności mających na celu zmylenie osób trzecich. Istotne znaczenie ma tutaj niezgodność między pierwotnym aktem woli a jego uzewnętrznieniem. Na tle ustaleń w niniejszej sprawie wskazać należy, że w orzecznictwie utrwalony jest pogląd, iż nie podlega pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu osoba, która zawarła umowę o pracę dla pozoru, a więc w sytuacji, gdy przy składaniu oświadczenia woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie o pracę nie będzie świadczyć pracy jako pracownik, tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. akt I UK 223/07, LEX nr 442836. Umowa o pracę jest zawarta dla pozoru i nie może w związku z tym stanowić tytułu do objęcia pracowniczym ubezpieczeniem społecznym, jeżeli przy jej skład..., jeżeli przy składaniu oświadczeń woli obie strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy, czyli gdy strony z góry zakładają, że nie będą realizowały swoich praw i obowiązków, wypełniających treść stosunku pracy. Nie można natomiast przyjąć pozorności oświadczeń woli o zawarciu umowy o pracę jeżeli pracownik podjął pracę i ją wykonywał, a pracodawca tę pracę przyjmował, dla porównania m.in. wyrok Sądu Najwyższego dnia 4 stycznia 2008 r., sygn. I UK 223/07, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., sygn. akt II UK 14/12, LEX nr 1216864. W myśl art. 22 § 1 k.p. konstytutywne cechy stosunku pracy odróżniające go od innych stosunków prawnych to: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia. Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie była kwestia faktycznego wykonywania przez skarżącą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę zawartą przez nią w dniu 29 grudnia 2017 r. z K. K. (1), działającym pod firmą (...) (...)Wedle tej umowy została ona zatrudniona, to jest wnioskodawczyni, na czas nieokreślony od 1 stycznia 2018 r., w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku sprzątaczki, za wynagrodzeniem miesięcznym 2.100 zł brutto. Organ rentowy zarzucał przy tym spornej umowie pozorność ze względu na brak oznak świadczących o realizacji zawartej umowy. Jednak w ocenie sądu orzekającego w rozpatrywanej sprawie skarżąca w świetle zebranych dowodów wykazała, że sporna umowa o pracę była przez nią faktycznie wykonywana. Po pierwsze przedstawione zostały dowody potwierdzające istnienie umowy o pracę od strony formalnej w postaci wspomnianej umowy z dnia 29 grudnia 2017 r. z zakresem czynności oraz pozostałe dokumenty zebrane w aktach ubezpieczeniowych. Zasadnicze znaczenie miało jednak potwierdzenie faktycznego wykonywania przez skarżącą obowiązków pracowniczych. W tym zakresie szczególnie istotne były zeznania świadków K. M., T. K., D. B., M. G., D. Z. i B. D. [? 00:25:09.552]. Powyżsi świadkowie, którzy są pracownikami zainteresowanego K. K. (1) jednoznacznie zeznali, iż widywali L. K. jak świadczyła pracę na rzecz K. K. (1), to jest sprzątała. Świadkowie ci określili, jaki był zakres czynności wnioskodawczyni, czyli praca wnioskodawczyni L. K. polegała na zamiataniu ręcznym hali o wymiarach 6 na 5 metrów oraz sprzątaniu baraków dla pracowników. Sprzątanie polegało również na zamiataniu placu, który jest wielkości około 20 na 30 metrów. Teren zakładu pracy to około, to obszar około 400 na 400 metrów. Zakład pracy to 3 place. W szczególności świadek B. D. zeznał, iż "pani L. przychodziła do pracy codziennie, pani L. wykonywała prace na wszystkich trzech placach", natomiast świadek D. B. wskazał, iż "za każdym razem gdy sprzedawałem złom widziałem L. K. jak sprzątała plac, praca polegała na tym, iż zamiatała plac". Ponadto świadkowie T. K., M. G., B. D. wiarygodnie w ocenie Sądu przedstawili okoliczności powodujące konieczność zatrudnienia pracownika w osobie wnioskodawczyni na stanowisku sprzątaczki. Świadek T. K. wskazał, iż w okresie zatrudnienia wnioskodawczyni była potrzeba zatrudnienia sprzątaczki ze względu na większy ruch w zakładzie pracy. Sprzątanie odciągałoby pracowników od pracy. Świadek M. G. zeznał, iż: "mieliśmy dużo zleceń przywozu, wywozu. W tamtym czasie, to jest w okresie zatrudnienia wnioskodawczyni ruch w firmie był większy niż zwykle. Podejrzewam, że wynikało to chyba z ceny złomu". Również świadek B. D. zeznał, iż "był to okres kiedy cena złomu była wysoka i nikt z nas nie byłby w stanie sprzątać, nie było czasu". Świadek M. uściślił, iż "po miesiącu lipcu 2018 r. jeszcze przez okres miesiąca utrzymywała się cena, później spadła o 20 zł na kilogramie, czyli o 200 zł za tonę. Cena złomu to około 500 zł, od stycznia do lipca 2014 r. wynosiła 700 zł, czyli była o 30% wyższa". Świadkowie K. M., T. K., M. G. wskazali również, iż L. K. podpisywała codziennie listę obecności i byli przy tym obecni. Powyższe zeznania korespondowały z zeznaniami wnioskodawczyni, która w sposób przekonywujący opisała zakres swoich obowiązków. Istotne jest również to, iż każdy ze świadków przedstawił [ns 00:27:58.176] kontakt z wnioskodawczynią z innej perspektywy, ale wszystkie te zeznania składają się w logiczną i spójną całość i ukazują zakres czynności wykonywanych przez L. K., pozwalając na ustalenie, iż świadczyła pracę osobiście, w sposób ciągły, na rzecz pracodawcy, któremu praca ta przynosiła wymierny walor ekonomiczny i praca miała charakter odpłatny. Korespondują one ponadto z dowodami w postaci zeznań samego zainteresowanego jak też i dowodami z dokumentów, które również potwierdzają wykonywanie przez wyżej wymienioną obowiązków pracowniczych w ramach zawartej umowy o pracę. Wykazana została ponadto potrzeba zatrudnienia wnioskodawczyni. Kwestia samego wynagrodzenia skarżącej pozostaje odrębną sprawą, gdyż wysokość wynagrodzenia nie była przedmiotem rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji ubezpieczeniowej. Zakres decyzji wyznacza zaś zakres postępowania odwoławczego, jednak na potrzebę zbadania samej tylko kwestii ewentualnej pozorności umowy o pracę trudno uznać, aby wynagrodzenie, które wynosi minimalne wynagrodzenie powodowało w sytuacji konieczności pozyskania nowego pracownika możliwość oceny przez Sąd, że praca L. K. nie mogła mieć dla K. K. (1) wymiernego waloru ekonomicznego. Należy również wziąć pod uwagę sytuację finansową spornego przedsiębiorstwa. W 2018 r. firma (...) uzyskała przychody w wysokości 4.570.527 zł 36 gr, natomiast dochód wyniósł 64.221 zł 90 gr, natomiast w 2017 r. uzyskano przychód w wysokości 3.237.880 zł 62 gr, czyli o 30% procent niższe, aniżeli w roku następnym. W tej sytuacji Sąd uznał na podstawie powyższych zeznań oraz z dowodów dokumentacji zawartej w aktach ubezpieczeniowych, iż nie ma podstaw do kwestionowania faktu zatrudnienia wnioskodawczyni u K. K. (1), gdyż praca była faktycznie stale wykonywana, w ściśle określonych godzinach pracy, a także posiadała dla pracodawcy wymierny walor ekonomiczny. Również dowód z dokumentów w postaci list płac świadczy o tym, iż praca była wykonywana a wynagrodzenie było wypłacane. Tymczasem, jak to już wyżej wskazano, organ rentowy nie wykazał, aby w okolicznościach konkretnej sprawy nie było możliwe wykonywania spornego zatrudnienia przez skarżącą z uwagi na przykład na jej stan zdrowia lub z innych powodów. Organ rentowy nie zaoferował też dowodów, które potwierdziłyby słuszność prezentowanego stanowiska lub też co szczególnie istotne, podważyłyby w jakiejkolwiek sposób dowody zaoferowane przez wnioskodawczynię, w tym przede wszystkim dowód z zeznań świadków. W ocenie Sądu dowody osobowe w pełni zasługują na wiarygodność. Podobnie nie zostało wykazane, co było podnoszone w odwołaniu, że dokumentacja w postaci list płac i list obecności, które zostały złożone na żądanie organu do akt sprawy w trakcie trwania postępowania przed Sądem w oryginale, były sporządzone w jednym czasie a nie powstałe na przestrzeni kilku miesięcy. Charakter zapisów i podpisów prima facie [? 00:31:31.664] świadczy, iż były one składane w różnym czasie. Także dowody z dokumentów w postaci: umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika, orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy, zaświadczenia o przebyciu szkolenia wstępnego BHP, list obecności pracowników, w tym wnioskodawczyni, za okres od miesiąca stycznia 2018 r. do miesiąca lipca 2018 r., informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, obwieszczenia w zakresie czasu pracy, oświadczenie o zapoznaniu się z instrukcjami BHP na zajmowanym stanowisku, informacji dotyczącej rozkładu pracy nie zostały w żaden sposób podważone jako niewiarygodne lub wytworzone na potrzeby niniejszej sprawy. Dodatkowo, co istotne dla dokonanych ustaleń faktycznych i ich oceny prawnej dowód z przesłuchania świadków, wnioskodawczyni i zainteresowanego korespondują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają co do istotnych, spornych pomiędzy stronami faktów takich jak: zawarcia przez wnioskodawczynię z K. K. (1) pisemnej umowy o pracę, osobistego wykonywania pracy przez wnioskodawczynię i jej ciągłości w spornym okresie, przyjmowania efektów pracy przez K. K. (1), codziennej obecności wnioskodawczyni w miejscu pracy, odpłatnego charakteru pracy. Nadto, co wymaga podkreślenia, do tego rodzaju ocena materiału dowodowego przemawia też akcentowany przez zainteresowanego K. K. (2) aspekt ekonomiczny prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Okres miesięcy lipiec, sierpień 2018 r. charakteryzował się szczególną opłacalnością związaną z 30% wyższą niż przedtem i później ceną złomu, co przekładało się na taki sam efekt w zakresie przychodów i dochodów prowadzonej przez niego firmy. Ta okoliczność ma charakter obiektywny, wynika z dowodów na piśmie w postaci raportu księgi przychodów i rozchodów jak również z pisemnej informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. i podobnie dowody te jak wyżej wymienione nie zostały w żaden sposób zakwestionowane przez (...) Oddział w O.. Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów oraz art. 477(14) § 2 k.p.c. Sąd orzekł jak w sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów procesu uzasadnia przepis art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, koszty procesu. Sąd zasądził na rzecz skarżącej koszty zastępstwa w kwocie 180 zł na podstawie § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, teks jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 265. To wszystko w tej sprawie.


[Wnioskodawca K. L. 00:34:59.528]

To znaczy że przegrałam czy wygrałam?


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:35:03.040]

Treść rozstrzygnięcia jest następująca: zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustala, że wnioskodawczyni L. K. jako pracownik u płatnika składek K. K. (1) podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 lipca 2018 r. Treść tego rozstrzygnięcia jest odmienna, aniżeli rozstrzygnięcia wydanego przez ZUS, bo ZUS orzekł w zaskarżonej decyzji z dnia 5 kwietnia obecnego roku, że w tym okresie Pani tym ubezpieczeniom nie podlegała.


[Wnioskodawca K. L. 00:35:45.448]

A..


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:35:45.832]

Oznacza to, że Pani sprawę wygrała.


[Wnioskodawca K. L. 00:35:48.264]

Wygrałam. Dziękuję bardzo.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:35:50.184]

Dziękuję również.


[Wnioskodawca K. L. 00:35:54.024]

Jeszcze się chciałam zapytać, bo ja [ns 00:35:55.560] jestem bezrobotną, bez prawa do zasiłku, to czy [ns 00:35:59.664], który ZUS mi nie płacił to ja dostanę jakieś pieniądze czy nie?


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:08.152]

O tę informację proszę się udać do właściwego miejscowo Urzędu Pracy.


[Wnioskodawca K. L. 00:36:13.048]
Aha. Dobrze, dziękuję.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:15.880]

Bądź do ZUS-u. To wszystko.[Wnioskodawca K. L. 00:36:17.328]

Ale jakieś, jakieś zaświadczenie czy coś do ZUS-u dostanę, czy to zostaje wszystko opisane...


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:21.432]

ZUS bez wątpienia zapozna się z treścią rozstrzygnięcia, dzisiaj nie ma przedstawiciela ZUS-u na rozprawie, ale zapozna się i podejmie te czynności, które będzie uważał za stosowane.


[Wnioskodawca K. L. 00:36:32.104]

Ja jeszcze [ns 00:36:31.688] tą jedną sprawę chciałam zapytać.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:33.328]

Proszę.


[Wnioskodawca K. L. 00:36:33.840]

A tu jest jakiś, będzie jakieś uprawomocnienie tego wyroku, jakiś okres czasu, czy, czy, czy to...


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:40.528]

Wyrok niniejszy...


[Wnioskodawca K. L. 00:36:41.152]

...mam się już cieszyć dzisiaj, że wygrałam?


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:42.560]

Wyrok niniejszy jest nieprawomocny.


[Wnioskodawca K. L. 00:36:43.920]

Tak.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:36:44.688]

Najprawdopodobniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych złoży od tego wyroku apelację, proszę się orientować dzwoniąc do Biura Obsługi Interesanta aby było ustalone czy wpłynęła...


[Wnioskodawca K. L. 00:37:02.048]

Ale do ZUS-u czy...


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:37:03.200]

Proszę?


[Wnioskodawca K. L. 00:37:03.584]

Do ZUS-u czy do Sądu?


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:37:04.352]

Nie, do Sądu. W tej chwili sprawa jest na etapie sądowym i w Sądzie należy dowiadywać się czy wyrok uprawomocnił się, czy też została złożona przez ZUS apelacja.


[Wnioskodawca K. L. 00:37:18.560]

Dobrze, dziękuję. A jak to jeszcze długo będzie trwało żeby się uprawomocnił?


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:37:23.376]

Na to Pani nie odpowiem, jest wyrok, jest uzasadnienie, będzie, będzie apelacja bądź też nie będzie.


[Wnioskodawca K. L. 00:37:30.352]

Dobrze. Dziękuję.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:37:31.632]

Dziękuję.


[Wnioskodawca K. L. 00:37:32.016]

Do widzenia.


[Sędzia Przewodniczący Papka Jan 00:37:32.376]

Do widzenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Szostak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Papka
Data wytworzenia informacji: